مونومینتی ایزیرتو له مه یدانی ئه سکه نده ری بوکان


مونومینتی ایزیرتو به دیزانیکی نوی که ناسنامه ی شاری بوکانه به دیزاینی هیمن قا ره مانی و یاریده ری شاره داری بوکان ساز ده بیت. ئه م مونومینته به شیوه ییکی ئایینی دیزاین کراوه و ده توانی وه ک ناسنامه ی شاره که و ده روبه ری ببیته هوی ناساندنی میژووی ئه م شاره و هه روه ها له جوانکاری شاره که دا  رولیکی تایبه تی هه بیت.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...